Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • 1. Název
  • Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
 • 2. Důvod a způsob založení
  Důvodem založení OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava je zajišťování výchovy a vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).Škola se nachází v novém moderně vybaveném areálu v ulici Karoliny Světlé v Jihlavě. Škola se zaměřuje na výuku oborů z oblasti služeb, je státní, a proto je výuka bezplatná. Součástí školy jsou učebny pro teoretické vyučování, dílny a provozovny pro odborný výcvik, domov mládeže, školní jídelna a sportovní areál. Pro všechny své žáky zajišťujeme teoretickou i praktickou výuku, pro zájemce pak ubytování na DM hotelového typu první kategorie s vlastním sociálním zařízením a celodenní školní stravování na velmi dobré úrovni, a to vše pod jednou střechou.
  Zřizovací listina vydaná Krajským úřadem Kraje Vysočina – schváleno usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č.045/05/01/ZK ze dne 18.9.2001.
 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
   • oficiální
    OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava
    Karoliny Světlé 4428/2
    58601 Jihlava
    (Bankovní spojení : SBERBANK CZ, a.s., pob. Jihlava, č.ú. 4050000605/6800)
   • 4.1.1 Odloučená pracoviště:
    • Telečská 1767/50
    • Husova 1671/54
    • náměstí Svobody 127/1
    • Na Stoupách 144/3
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   • oficiální
    OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava
    Karoliny Světlé 4428/2
    58601 Jihlava
    (Bankovní spojení : SBERBANK CZ, a.s., pob. Jihlava, č.ú. 4050000605/6800)
  • 4.3 Úřední hodiny
   • Pondělí: 7:00 - 15:00
   • Úterý: 7:00 - 15:00
   • Středa: 7:00 - 15:00
   • Čtvrtek: 7:00 - 15:00
   • Pátek: 7:00 - 15:00
  • 4.4 Telefonní čísla
   • pevná linka na recepci školy: 567 587 411 (recepce – nepřetržitý provoz, Karoliny Světlé 2, 586 01 Jihlava)
   • pevná linka na sekretariát školy: 567 587 423
  • 4.5 Čísla faxu
   • fax: 567 587 423
  • 4.6 Adresa internetové stránky
  • 4.7 Adresa e-podatelny
   • podatelna: sekretariat@ozs-ji.cz
    podatelna přijímá dokumenty v papírové podobě, případně v digitální podobě e-mailem nebo na datovém nosiči (CD/DVD, flash disk)
  • 4.8 Další elektronické adresy
 • 5. Případné platby lze poukázat
  • Bankovní spojení : SBERBANK CZ, a.s., pob. Jihlava, č.ú. 4050000605/6800
 • 6. IČ
  • 00836591
 • 7. DIČ
  • CZ00836591
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace
  Poskytování informací podle čl. 8 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. Informace lze vyžádat faxem (+420 567 587 423) popř. elektronickou poštou na e-mailové adrese: sekretariat@ozs-ji.cz nebo osobně na sekretariátu školy – Karoliny Světlé 2, Jihlava
 • 10. Příjem žádostí a dalších podání
  Žádost o poskytnutí informací a další podání doručené poštou přijímá administrativní pracovnice školy paní Davidová. Po jejích zaevidování je neprodleně předá statutárnímu zástupci podle čl. 8 odst.2. Žádosti doručené osobně, elektronickou poštou, faxem, nebo na jiných nosičích dat přijímá ředitel školy v ředitelně na adrese Karoliny Světlé 2, Jihlava.
 • 11. Opravné prostředky
  Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání k místně příslušnému krajskému úřadu, prostřednictvím ředitele školy a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v čl. 11 odst. 4.
 • 12. Formuláře
 • 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
  Životní situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci. Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu, kterou při zveřejnění zadává a za správnost návodu odpovídá vždy uvedený zveřejňující subjekt.
 • 14. Předpisy
  • 14.1 Nejdůležitější používané předpisy
   Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy, zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zákon č.500/2004 Sb.,
   Kompletní sumář dokumentů je k dispozici u ředitele a jeho statutárního zástupce.
  • 14.2 Vydané právní předpisy
 • 15. Úhrady za poskytování informací
  • 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
   1. Informace o studiu na SŠOS Jihlava se poskytují zdarma
   2. Kopie 1 stránky A4 formátu 2,- Kč
   3. Oboustranná kopie A4 formátu 4,- Kč
   4. Kopie 1 stránky A3 formátu 4,- Kč
   5. Oboustranná kopie A3 formátu 8,- Kč
   6. Vyhotovení druhopisů viz. vnitřní směrnice vyhotovení druhopisů čl. 8. Každých započatých 15 minut práce
   (např. vyhledávání v archivu apod. ) 25,- Kč
   7. Do ceny se promítne poštovné, telefonní hovory apod. podle skutečných nákladů
  • 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
 • 16. Licenční smlouvy
  • 16.1 Vzory licenčních smluv
  • 16.2 Výhradní licence
 • 17. Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb.